Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Piątek, 27 maja 2022 r.
ZSP Nietążkowo 2022 zaprasza
X

ZSP Nietążkowo 2022 zaprasza

domek
logo


Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

Jadłospis


od 2.09 do 6.09.2019 r.


poniedziałek - 2 września
Zupa ogórkowa
Sos boloński, makaron spaghetii,

Woda z cytryną
(1,2,3,9)
wtorek - 3 września
Zypa krem z pora
Kotlet schabowy, Ziemniaki puree, Surówka z kapusty białej

Woda z cytryną
(1,2,3,9)
środa - 4 września
Chłodnik paprykowy
Pieczeń z karkówki, Kasza jęczmienna perłowa, Surówka z czerwonej kapusty

Woda z cytryną
(1,2,3,9)
czwartek - 5 września
Zupa kalafiorowa
Kargulki, ziemniaki puree, surówka z kapusty pekińskiej

Kompot z jabłek
(1,2,3,9)
piątek - 6 września
Zupa pomidorowa z ryżem
Naleśniki z serem, ,

Woda z cytryną
(1,2,3,9)
W nawiasach symbole produktów powodujące alergię lub reakcję nietolerancji

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej


Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów, osób z zewnątrz i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Postanowienia ogólne
§1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju ucznia.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych, śniadań , podwieczorków i kolacji.
 4. Stołówka szkolna jest czynna w godzinach od 6:15 do 19:15 w każdy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 6. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
 7. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami, o których mowa w ust. 6.

Wydawanie posiłków
§2

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są na podstawie listy uczniów, których rodzice dokonali zgłoszenia , o którym mowa w §5, listy uczniów zwolnionych z opłat, a także listy uczniów korzystających z posiłków finansowanych w ramach pomocy społecznej lub realizowanych programów pomocowych. Za przygotowanie list osób uprawnionych do wydania posiłku odpowiada intendent.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
 4. Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza wymienionymi przerwami , jednakże wyłącznie w godzinach pracy stołówki.
 5. W przypadku zgłoszonych jednodniowych wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. Obiad wydaje się w godzinach ustalonych wcześniej z kierownikiem internatu.
 6. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (np. wycieczki, zawody sportowe) wychowawca klasy lub opiekun wycieczki zgłaszają nieobecność grupy intendentowi, nie później niż dwa dni przed planowaną nieobecnością, wraz z listą uczniów korzystających z obiadów.
 7. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

§3

Szkoła nie wydaje i nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.

§4

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 1. uczniowie szkoły,
 2. nauczyciele oraz pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne – za zgodą Dyrektora Szkoły.

§5

 1. Wszelkie inne kwestie związane z wydawaniem posiłków należy zgłosić intendentowi w sekretariacie dla uczniów lub telefonicznie po numerem 65 5180 027.
 2. Rezygnację korzystania z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną rodzice lub opiekunowie prawni składają intendentowi pisemnie, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

§6

Informacje dotyczące jadłospisu podawane są na cały tydzień w każdy roboczy dzień tygodnia na tablicy znajdującej się w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Wysokość odpłatności za posiłki wydawane w szkolnej stołówce
§7

 1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, z zastrzeżeniem, że Dyrektor Szkoły, na mocy udzielonego mu upoważnienia przez organ prowadzący, ma możliwość dokonywania całkowitych lub częściowych zwolnień z odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, z zastrzeżeniem, że Dyrektor Szkoły, na mocy udzielonego mu upoważnienia przez organ prowadzący, ma możliwość dokonywania całkowitych lub częściowych zwolnień z odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej.
 3. Nieodpłatnie mogą również korzystać z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej osoby zakwalifikowane do realizowanych przez szkołę programów ,np. programów rządowych, tj. pomoc państwa w zakresie dożywiania.
 4. Opłata za korzystanie z posiłku przez uczniów kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności i obejmuje tzw. wsad do kotła.
 5. Opłata za korzystnie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej dla nauczycieli i pracowników szkoły kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników stołówki i koszt utrzymania stołówki.

§8

 1. Opłaty za korzystanie z posiłków dla pracowników szkoły i zgrupowań ustala się kwartalnie.
 2. Opłata za korzystanie z posiłków wydawanych uczniom wynosi 13 zł za całodzienne wyżywienie, a dla pozostałych osób ulega zmianie co kwartał.
 3. Opłatę za wydawane posiłki dla młodzieży będącej w internacie wpłacać można na rachunek bankowy nr 16866600040100060520000006, do piętnastego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc określając .w tytule przelewu imię i nazwisko ucznia.
 4. Pracownicy szkoły i uczniowie nie będący w internacie mogą wnosić opłatę za wyżywienie na rachunek bankowy w terminie do 15 dnia danego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie należy uregulować opłatę do 30.

Zasady zachowania się na stołówce szkolnej
§9

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:
 1. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 2. kulturalnego spożywania posiłku,
 3. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
 4. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
 5. odnoszenia naczyń po spożyciu posiłku w wyznaczone miejsce,
 6. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§10

Zabrania się w stołówce szkolnej:
 1. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
 2. wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,
 3. popychania, szarpania, biegania,
 4. niszczenia mienia stołówki,
 5. korzystania z urządzeń elektronicznych, takich jak np. telefony, tablety, laptopy.

§11

W stołówce obowiązuje cisza.

§12

W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

§13

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu stołówki szkolnej lub notorycznego łamania jego postanowień uczeń może być skreślony z listy korzystających z obiadów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek pracownika szkoły.

Postanowienia końcowe
§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje Dyrektor Szkoły.

§15

Wszelkie uwagi, wnioski i postulaty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej należy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły.
solidarni-z-ukrainą
Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl

e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »