Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Środa, 19 stycznia 2022 r.
exlibris
logo


Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

Biblioteka i MCI czynne:

Poniedziałek: 800 – 1500
Wtorek: 800 – 1500
Środa: 800 – 1500
Czwartek: 800 – 1500
Piątek: 800 – 1400

Księgozbiór

Biblioteka gromadzi księgozbiór odpowiadający specjalnościom kształcenia uczniów oraz zainteresowaniom czytelników.
Posiadamy przede wszystkim książki poświęcone architekturze krajobrazu, hodowli koni, rolnictwu, przedmiotom żywieniowym, ekonomicznym i handlowym.
Nasz księgozbiór liczy ponad 12 tys. woluminów. Ponadto prenumerujemy 14 tytyłów czasopism (Cogito, Kwietnik, Farmer, Top-Agrar, Przegląd Gastronomiczny, Biblioteka w Szkole, Biologia w Szkole, Chemia w Szkole, Geografia w Szkole, Język Polski w Liceum, Głos Pedagogiczny, Wiadomości Historyczne)

Regulamin biblioteki szkolnej

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
 3. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
§ 1. Prawa i warunki korzystania z biblioteki
 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie (także słuchacze), nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów za pośrednictwem swoich dzieci i inne osoby – tylko w czytelni.
 2. Biblioteka czynna jest w ciągu roku szkolnego, w czasie zajęć dydaktycznych. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w godzinach wyznaczanych corocznie zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 3. Biblioteka umożliwia uczniom wypożyczanie książek na okres ferii i wakacji.
 4. Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie z księgozbioru podręcznego na miejscu.
 5. Z końcem roku szkolnego uczniowie kończący naukę w szkole powinni zwrócić wszystkie książki.
 6. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie i pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia (karty obiegowej) potwierdzającej zwrot wypożyczonych książek.
§ 2. Zadania biblioteki i nauczycieli bibliotekarzy
 1. Biblioteka gromadzi i opracowuje zbiory oraz udostępniania je.
 2. Bibliotekarze informują o zbiorach własnych, innych bibliotek oraz ośrodków kultury.
 3. Biblioteka popularyzuje książki, nowości wydawnicze oraz wpływa na kształtowanie kultury czytelniczej i humanistycznej uczniów.
 4. Bibliotekarze rozbudzają i rozwijają potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów.
 5. Przysposabianie uczniów do samokształcenia, uczenie ich poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 6. Wyrabianie poczucia estetyki poprzez uświadamianie konieczności szanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.
 7. Biblioteka wspomaga szkołę w realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych.
 8. Bibliotekarze organizują różnorodne działania rozwijające kulturową i społeczną wrażliwość uczniów.
 9. Nauczyciele (zwłaszcza wychowawcy) współpracują z bibliotekarzami. Pomagają w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki. Konsultują zakup nowych książek oraz są członkami komisji przeprowadzającej selekcję zbiorów.
 10. Bibliotekarze współpracują z innymi bibliotekami (biblioteki publiczne i pedagogiczne), w celu propagowania czytelnictwa, wymianę informacji o zgromadzonym księgozbiorze oraz współorganizacji imprez czytelniczych (np. happeningi, wystawy związane z książką i kulturą), a także w celu podnoszenia swojej wiedzy na temat książek i pracy bibliotek.
 11. Uczniowie oraz rodzice mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące zakupu nowości oraz działań podejmowanych przez bibliotekarzy. Współpraca obejmuje także pomoc w organizacji i udział w działaniach promujących czytelnictwo.
§ 3. Wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych
 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 książki na okres miesiąca (w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych książek podając termin ich zwrotu).
 3. Można wypożyczać płyty CD i DVD oraz audiobooki po jednym egzemplarzu na okres tygodnia.
 4. Nie można wypożyczonych książek oddać innej osobie bez udziału biblioteki.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 6. Wobec czytelnika przetrzymującego książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
§ 4. Obowiązki czytelnika
 1. W bibliotece obowiązuje cisza. Nie wolno używać telefonów i innych urządzeń mogących zakłócać pracę i naukę.
 2. W bibliotece nie wolno spożywać posiłków.
 3. Poszanowanie książek.
  • Czytelnik obowiązany jest oddać wypożyczoną książkę w dobrym stanie.
  • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie wypożyczonych przez siebie książek.
  • Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  • Czytelnik obowiązany jest odkupić zgubioną książkę, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości, lub wpłacić za pokwitowaniem należność w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, a odpowiadającej rzeczywistej wartości książki.
 4. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki.

Pracownicy

mgr Zofia Mazany-Sterna - w latach 1977 - 2007

mgr Joanna Dolczewska
mgr Lidia Spławska

Opracowanie: Joanna Dolczewska
e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »