Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Niedziela, 25 lutego 2024 r.

„Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną”

Projekt „Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”.
Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Skierowany jest on do 6 szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego poprzez opracowanie i wdrożenie w 6. szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski innowacyjnego programu nauczania i rozpowszechnienie go do 30.09.2015 r.
IŚRL PAN opracuje działy programu oraz 24 uczniowskie projekty badawcze, realizowane przy użyciu komputera i Internetu, umożliwiające pracę metodą projektu edukacyjnego w ramach programu EK oraz nakładki na ucznia zdolnego ATP. Nauczyciele będą mieli możliwość wyboru treści, metod, narzędzi i zakresu godzin dzięki dużej różnorodności tematów oraz podziałowi na działy, zagadnienia i tematy. W ramach kształcenia uczniów zdolnych zaproponowane zostaną aneksy z informacjami pogłębiającymi wiedzę: ciekawostki, zestawienia publikacji, adresy internetowe oraz tematy projektów badawczych dla uczniów z zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Do tej grupy uczniów zostanie również skierowane zaproszenie do udziału w bezpłatnym, 4-dniowym obozie naukowym, na którym będą prowadzone zajęcia pokazowe przez naukowców. Rolą stworzonego na potrzeby projektu „WORTALU” będzie wsparcie nauczycieli i uczniów w realizacji projektów w zakresie programu EK, metodyki pracy badawczej i matematycznej przez opiekuna merytorycznego forum oraz opiekunów projektów (naukowców). Wśród komplementarnych do treści programu narzędzi edukacyjnych zaproponowane zostaną: programy do plansz interaktywnych, prezentacje multimedialne oraz wideowykłady. Każda z uczestniczących w projekcie szkół otrzyma tablicę interaktywną i komputer oraz zestawy sprzętów i materiałów niezbędnych do realizacji uczniowskich projektów badawczych.
W związku z zakończoną rekrutacją szkół do projektu pt. Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, uprzejmie informujemy, że do udziału w projekcie zakwalifikowano: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp., I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach, I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. Dziękujemy za wykazane zainteresowanie wszystkim szkołom biorącym udział w poszczególnych etapach rekrutacji. Składamy gratulacje wybranym szkołom i równocześnie zapraszamy ich przedstawicieli na konferencję inaugurująca projekt, która odbędzie się dnia 21 marca 2013 r. w Poznaniu.

Wizyta w IŚRiL PAN w Poznaniu

W roku szkolnym 2014/2015, realizujemy dwa następne projekty w ramach: „Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższanie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”. Opiekunem projektu „Gdzie jest globalne ocieplenie” jest pani doktor Iwona Pińskwar, opiekunem projektu „Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną” jest pani inżynier Hanna Weyssenhoff.
W czwartek 6 listopada 2014 roku pojechałyśmy wraz z młodzieżą do Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – spotkaliśmy się z opiekunami projektów.
Dzięki temu spotkaniu udało się nam wyjaśnić wiele problemów związanych z przeprowadzeniem projektów. Młodzież została oprowadzona po Muzeum Przyrodniczym i wysłuchała bardzo fascynującego wykładu „Ginące gatunki – wielkie drapieżniki.”

Nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,
odpowiedzialne za przeprowadzenie i opracowanie projektów
Danuta Boczek i Maria Depczyńska

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
Ruszyły prace nad projektami badawczymi

W ramach projektu Akademia Talentów Przyrodniczych ruszyły w naszej szkole, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, prace nad dwoma projektami badawczymi. Oto ich tematy:
• Gdzie jest globalne ocieplenie?
• Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną.
Do pracy przystąpiło 10 uczniów z następujących klas: pierwszej kształcącej w zawodzie technik informatyk, drugiej klasy kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz uczniowie drugiej klasy liceum ogólnokształcącego.
Uczniowie z liceum ogólnokształcącego oraz z technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk będą pracować nad projektem o globalnym ociepleniu. Opiekunem merytorycznym jest pracownik naukowy IŚRiL PAN w Poznaniu, pani dr Iwona Pińskwar.
Uczennice z technikum architektury krajobrazu tworzą zespół, który zajmie się pracami nad projektem o zadrzewieniach. Opiekunem merytorycznym jest pracownik naukowy Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, pani inż. Hanna Weyssenhoff.
Do przeprowadzenia projektu badawczego trzeba się bardzo dobrze przygotować. W tym celu poprosiliśmy Urząd Miejski w Śmiglu oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie o dostarczenie nam potrzebnych materiałów, m.in. ortofotomapy, map topograficznych, warunków glebowych i wodnych interesującego nas terenu. W ramach wprowadzenia w problematykę projektu, konieczne było przeprowadzenie zajęć z zakresu bioróżnorodności oraz funkcji zadrzewień w krajobrazie.
Kolejnym krokiem jest wybór konkretnego terenu, na którym planujemy zadrzewienie. W związku z tym konieczne jest wyjście w teren. Zebrany materiał fotograficzny posłuży nam do wybrania obszaru, na którym można zaprojektować zadrzewienie chroniące różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną.

 •  


 •  


 •  
Wybór terenu

Nadszedł czas na wybór terenu, na którym ma być zaprojektowane zadrzewienie. Zespół uczniów zebrał materiał fotograficzny z trzech obszarów:
• na obrzeżach żwirowni w Nietążkowie
• wzdłuż polnej drogi przy stawach w Nietążkowie
• wzdłuż polnej drogi przylegającej do 10-hektarowego pola w Białczu Nowym.
Wybraliśmy wariant 3. Jest to pole uprawne o powierzchni około 10 hektarów. W najbliższym sąsiedztwie nie ma tu żadnych zadrzewień ani zakrzewień. W ubiegłym roku były tu prowadzone obserwacje sarny. Otwarta przestrzeń nie jest dla nich sprzyjająca. Śródpolny pas zadrzewień stanowi swoistą „oazę” dla drobnej zwierzyny i ptactwa, chroniącą różnorodność biologiczną.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
Projekt zadrzewienia w programie Quantum GIS

Zespół uczniów pracujący nad przygotowaniem projektu zadrzewienia śródpolnego spotkał się 5 marca b.r. z panem mgr. inż. Krzysztofem Ziomkiem, pracownikiem IŚRL PAN w Poznaniu.
Pan Krzysztof Ziomek pokazał jak należy pracować w programie Quantum GIS. Jednym z etapów przygotowania projektu zadrzewienia jest jego sporządzenie w wersji komputerowej.
Pomoc naszego gościa okazała się bezcenna. Posługiwanie się tego typu programem w trakcie projektowania zadrzewienia było dla nas ogromnym wyzwaniem i nowym doświadczeniem. Zarówno uczniowie z klasy 1. technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, jak i uczennice z klasy 2. technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, po raz pierwszy zetknęli się z Quantum GIS.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  
Zakończenie prac nad projektem badawczym

23 marca 2015 r. zakończyliśmy prace nad projektem badawczym pt. „Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną”.
Zespół liczył 5 uczniów, w tym 1 uczeń z klasy 1 technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk – Dawid Kozłowski, 1 uczennica z klasy 2 lob (liceum ogólnokształcące) – Natalia Jąder oraz 3 uczennice z klasy 2 technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – Julia Hoffmann, Magdalena Rybak, Dominika Jurga.
Projekt składa się z trzech części: projektu zadrzewienia wykonany w formie graficznej, projektu wykonanego z wykorzystaniem programu komputerowego Quantum GIS oraz z części tekstowej.
Zadrzewienie zaprojektowano w miejscowości Białcz Nowy, na skraju pola uprawnego należącego do pana Sławomira Urbaniaka.
Zaprojektowano zadrzewienie, na które składają się 2 rzędy krzewów i 1 rząd drzew. Odległość między rzędami wynosi 3 metry. Sadzonki drzew posadzono w odstępie 5 metrów, krzewów 3 metry. Przy projektowaniu nasadzeń uwzględniono odległości od drogi szutrowej oraz przebiegającej wzdłuż niej linii energetycznej. Miejsce nasadzeń, skład gatunkowy drzew i krzewów oraz odległości nasadzeń między nimi powinien sprzyjać różnorodności biologicznej oraz pełnić funkcję przeciwwietrzną.
Czas spędzony w terenie oraz prace nad sporządzeniem projektu okazały się dla nas bezcenne. Uświadomiliśmy sobie jak wartościowe są zadrzewienia i dlaczego powinno się do nich wrócić. Prace nad sporządzeniem projektu według określonych zasad, dobór gatunków drzew i krzewów jest dobrym doświadczeniem dla przyszłych techników architektury krajobrazu.
Opiekunami merytorycznymi projektu byli pani inż. Hanna Weyssenhoff oraz pan mgr Krzysztof Ziomek. Za realizację projektu w naszej szkole odpowiadała pani Danuta Boczek.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  solidarni-z-ukrainą
e-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia


Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »