Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Niedziela, 25 lutego 2024 r.

Zajęcia z ekologii krajobrazu

Projekt „Zajęcia z ekologii krajobrazu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”.
Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Skierowany jest on do 6 szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego poprzez opracowanie i wdrożenie w 6. szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski innowacyjnego programu nauczania i rozpowszechnienie go do 30.09.2015 r.
IŚRL PAN opracuje działy programu oraz 24 uczniowskie projekty badawcze, realizowane przy użyciu komputera i Internetu, umożliwiające pracę metodą projektu edukacyjnego w ramach programu EK oraz nakładki na ucznia zdolnego ATP. Nauczyciele będą mieli możliwość wyboru treści, metod, narzędzi i zakresu godzin dzięki dużej różnorodności tematów oraz podziałowi na działy, zagadnienia i tematy. W ramach kształcenia uczniów zdolnych zaproponowane zostaną aneksy z informacjami pogłębiającymi wiedzę: ciekawostki, zestawienia publikacji, adresy internetowe oraz tematy projektów badawczych dla uczniów z zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Do tej grupy uczniów zostanie również skierowane zaproszenie do udziału w bezpłatnym, 4-dniowym obozie naukowym, na którym będą prowadzone zajęcia pokazowe przez naukowców. Rolą stworzonego na potrzeby projektu „WORTALU” będzie wsparcie nauczycieli i uczniów w realizacji projektów w zakresie programu EK, metodyki pracy badawczej i matematycznej przez opiekuna merytorycznego forum oraz opiekunów projektów (naukowców). Wśród komplementarnych do treści programu narzędzi edukacyjnych zaproponowane zostaną: programy do plansz interaktywnych, prezentacje multimedialne oraz wideowykłady. Każda z uczestniczących w projekcie szkół otrzyma tablicę interaktywną i komputer oraz zestawy sprzętów i materiałów niezbędnych do realizacji uczniowskich projektów badawczych.
W związku z zakończoną rekrutacją szkół do projektu pt. Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, uprzejmie informujemy, że do udziału w projekcie zakwalifikowano: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp., I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach, I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.

Wizyta w IŚRiL PAN w Poznaniu

W roku szkolnym 2014/2015, realizujemy dwa następne projekty w ramach: „Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższanie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”. Opiekunem projektu „Gdzie jest globalne ocieplenie” jest pani doktor Iwona Pińskwar, opiekunem projektu „Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną” jest pani inżynier Hanna Weyssenhoff.
W czwartek 6 listopada 2014 roku pojechałyśmy wraz z młodzieżą do Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – spotkaliśmy się z opiekunami projektów.
Dzięki temu spotkaniu udało się nam wyjaśnić wiele problemów związanych z przeprowadzeniem projektów. Młodzież została oprowadzona po Muzeum Przyrodniczym i wysłuchała bardzo fascynującego wykładu „Ginące gatunki – wielkie drapieżniki.”

Nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,
odpowiedzialne za przeprowadzenie i opracowanie projektów
Danuta Boczek i Maria Depczyńska

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
Energia w ekosystemie i krajobrazie, bilans cieplny i wodny ekosystemu a strategie roślin związane z wykorzystaniem wody i energii

29 października 2014 roku zostały przeprowadzone zajęcia na temat: Energia w ekosystemie i krajobrazie, bilans cieplny i wodny ekosystemu a strategie roślin związane z wykorzystaniem wody i energii. Podobne zajęcia były przeprowadzone w Chalinie przez Pana dra Zdzisława Bernackiego. Zajęcia odbyły się na terenie szkolnym, z wykorzystaniem odpowiednich przyrządów, za pomocą których dokonywano pomiarów temperatury, wilgotności i usłonecznienia. Uczniowie kształtowali umiejętność pracy w grupach, dokonywania pomiarów, sporządzania zapisków w kartach pracy oraz wyciągania właściwych wniosków.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  
Elementy krajobrazu

W roku szkolnym 2014-2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie kontynuujemy prace w ramach projektu „Akademia Talentów Przyrodniczych”. Przedmiot „ekologia krajobrazu” jest realizowany w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego z zajęciami dodatkowymi z przysposobienia policyjnego.
Nie chcemy, aby zajęcia były nudne i stały się kolejnym, zwykłym przedmiotem realizowanym w szkolnej klasie. Nauczycielki – opiekunowie projektu, Pani Maria Depczyńska oraz Pani Danuta Boczek, zdecydowały się na zajęcia w terenie. Inspiracją do takich zajęć był obóz naukowy, który odbył się w lipcu 2014 roku w Chalinie. Pracownicy naukowi pokazali nam jak można efektywnie wykorzystać sprzęt otrzymany w ramach projektu oraz zainteresować młodzież badaniami i doświadczeniami.
Jednymi z pierwszych lekcji były zajęcia w terenie, podczas których uczniowie na podstawie obserwacji, zdefiniowali wyrażenie „krajobraz”. Potrafili dostrzec elementy krajobrazu i określić jego typ. Wspólnie ustalaliśmy wzajemne relacje między elementami środowiska oraz wpływ człowieka na krajobraz.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
„Ślad ekologiczny”

Na stronie http://www.wwf.pl/mozesz_pomoc/dzialaj_teraz/slad_ekologiczny/ możemy zmierzyć swój ślad ekologiczny, czyli sprawdzić za pomocą wypełnionej ankiety, jaka jest siła naszego oddziaływania na środowisko. Możemy uświadomić sobie, ile ono „kosztuje” (w przeliczeniu na hektary w skali roku) oraz jak wpływa na nie nasz tryb życia. Korzystając ze środowiska w większym wymiarze, pozbawiamy tego innych ludzi.
Zachęcamy do obliczenia swojego śladu ekologicznego. Zainteresowanych zapraszamy na forum naszego projektu edukacyjnego ekologia krajobrazu (www.ekologia-krajobrazu.pl).  „Zajęcia w Turwi”

  W dniu 13 maja 2015 r. uczniowie z klas 2 lob, 2 tak oraz 1 ti wzięli udział w zajęciach terenowych w Turwi prowadzonych przez dra hab. Krzysztofa Kujawę oraz mgra Dariusza Sobczyka. W drodze do Turwi uczniowie zobaczyli ruiny kościółka pod wezwaniem św. Marcina w Gryżynie, po czym udali się do siedziby stacji badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi. Na miejscu pan Krzysztof Kujawa opowiedział nam o historii rodziny Chłapowskich oraz ich pałacu w Turwi. Zwrócił szczególną uwagę działalność gospodarczą Dezyderego Chłapowskiego. Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa pod opieką pana Dariusza Sobczyka zajęła się szukaniem i określaniem gatunków motyli. Druga grupa wraz z panem Krzysztofem Kujawą udała się w teren, by poznać sposoby zagospodarowania krajobrazu rolniczego i kompozycję zadrzewień śródpolnych. Opiekunami wyjazdu były panie Danuta Boczek, Maria Depczyńska, Monika Oleszak.

  •  


  •  


  •  


  •  


  •    •  


  •  


  •  


  •  


  •    •  


  •  


  •  


  •  


  •    •  


  •  


  •  


  •  


  •    •  


  •  


  •  


  •  


  •    •    solidarni-z-ukrainą
  e-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

  Inspektor ochrony danych
  Grzegorz Król  
  e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


  Certyfikaty i odznaczenia


  Gratulacje i podziękowania


  Nasi Partnerzy

  zobacz »