Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Niedziela, 25 lutego 2024 r.

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”

Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„Swoje chwalimy, czeskie też znamy” – projekt realizowany w ramach programu "Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.
Projekt „Swoje chwalimy, czeskie też znamy” jest projektem unijnym, w ramach którego 10 uczniów technikum o profilu gastronomicznym i profilu rolniczym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie wyjedzie do Czech na okres 2 tygodni w celu szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego w zakresie gastronomii i rolnictwa.
Partnerem w organizacji stażu jest szkoła – Stredni prumyslova skola a Sredni odborne uciliste Pelhrimov w Czechach. Szkoła partnerska zobowiązały się do pomocy w załatwieniu wszystkich formalności związanych z organizacją i przebiegiem zajęć uczniów.
Praktyki te będą stanowić integralną część szkolenia mającego na celu rozwój zawodowy uczestników. Najważniejszą potrzebą młodzieży ze środowisk wiejskich jest mobilność zawodowa i kształtowanie postaw przedsiębiorczych zwiększających szansę na zdobycie zatrudnienia czy samozatrudnienie po ukończeniu szkoły. Udział uczniów w projekcie będzie dla nich nowym wyzwaniem, a zdobyte doświadczenie i umiejętności zwiększą szanse na zatrudnienie, gdyż w większym stopniu spełnią oczekiwania potencjalnego pracodawcy.

Najważniejsze cele:
- podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji praktycznych zwiększających szanse na konkurencyjnym rynku pracy i ułatwiających mobilność,
- poszerzenie wiedzy w zakresie zasad organizacji i kultury pracy w innych krajach,
- poszerzenie umiejętności językowych w zakresie przedmiotów zawodowych i życia codziennego,
- kształtowanie cech przedsiębiorczości, tolerancji i wrażliwości, wynikających z różnic mentalnych i kulturowych,
- podniesienie atrakcyjności uczniów na krajowym i zagranicznym rynku pracy,
- zapoznanie się z europejskimi standardami pracy,
- dowartościowanie siebie,
- nawiązanie współpracy międzynarodowej i kontaktów osobistych,
- zapoznanie się z zasadami pracy w zespole różnym kulturowo i językowo.

Staż odbywać się będzie od 2. do 15. kwietnia 2014 r. – 2 tygodnie dla grupy 10. uczniów (5. z technikum żywienia i 5. z technikum rolniczego) w Stredni prumyslova skola a Stredni odborne uciliste Pelhrimov w Czechach.

Staż odbywać się będzie od 2. do 15. kwietnia 2014 r. – 2 tygodnie dla grupy 10. uczniów (5. z technikum żywienia i 5. z technikum rolniczego) w Stredni prumyslova skola a Stredni odborne uciliste Pelhrimov w Czechach.

Zajęciach z przygotowania językowego


Zajęciach z przygotowania językowego dla uczestników projektu „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”

 •  
 •  
 •  
 •  


Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu:
„Swoje chwalimy, czeskie też znamy”


Technikum rolnicze:
L.p.Imię i nazwiskoLiczba pkt.
1Jakub Kużdowicz59
2Daniel Nadolny49
3Jan Sekuła45
4Tomasz Biały28
5Dominik Wojtkowiak24

Lista rezerwowych
L.p.Imię i nazwiskoLiczba pkt.
1Kamil Duda23

Technikum żywienia i gospodarstwa domowego:
L.p.Imię i nazwiskoLiczba pkt.
1Joanna Tomiak68
2Marta Bobowska61
3Paulina Urbańska58
4Agnieszka Ruskowiak57
5Magdalena Spławska56

Lista rezerwowych
L.p.Imię i nazwiskoLiczba pkt.
1Zuzanna Wolsztyńska51
2Andżelika Krych51
Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37919
Tytuł: „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”


§ 1. Definicje

Projekt – projekt, który realizowany jest w ramach programu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,
Nietążkowo ul. Dudycza 4, 64 – 030 Śmigiel.

Partner przyjmujący:
1) Stredni prumyslova skola a Stredni odborne uciliste Pelhrimov – Czechy.

Uczestnicy projektu – uczniowie z klas Technikum w zawodzie technik żywienia i technik rolnik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, którzy spełniają kryteria określone w niniejszym regulaminie i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Komisja rekrutacyjna – komisja powołana przez Dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji. W skład Komisji wchodzą: wicedyrektor, koordynator projektu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciel wychowawca.

§ 2. Informacje o projekcie

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt „Swoje chwalimy, czeskie też znamy” jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w ramach Programu Leonardo da Vinci Mobilność.
Okres realizacji projektu:
• styczeń 2014 r. – upowszechnianie informacji o projekcie i rekrutacja,
• luty 2014 r. – rozpoczęcie działań związanych z przygotowaniem językowym i kulturowym,
• kwiecień 2012 r. (2 tygodnie, 1-16.04.2014 r.) – praktyki w Czechach,
• czerwiec 2014 r. – zakończenie projektu.

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pt. „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”. Głównym celem projektu umożliwienie:
• uczniom technikum rolniczego zapoznania się z technologiami stosowanymi w rolnictwie oraz ukierunkowaniem gospodarstw na rodzaj produkcji. Uczniowie zapoznają się z technologiami uprawy roślin i hodowlą zwierząt,
• uczniom technikum żywienia zapoznanie z technologiami stosowanymi w gastronomii, zasadami żywienia oraz specyfiką kuchni czeskiej regionalnej i narodowej.

§ 3. Procedura wyboru uczestników projektu

Uczestnikiem projektu może być uczeń kl. II i III Technikum w zawodzie technik żywienia i technik rolnik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, który spełni kryteria wyboru. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 10 uczniów (5 – technik żywienia, 5 – technik rolnik).

Komisja rekrutacyjna będzie kierować się następującymi kryteriami:
1. Ocena z języka angielskiego: dostateczny – 5 pkt., dobry – 10 pkt., bardzo dobry – 15 pkt., celujący – 20,
2. Oceny z przedmiotów zawodowych: dostateczny – 5 pkt., dobry – 10 pkt., bardzo dobry – 15 pkt., celujący – 20,
3. Udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu: szkolnym – 10 pkt., powiatowym – 15 pkt., wojewódzkim i krajowym – 20,
4. Dodatkowe osiągnięcia: zaangażowanie w prace na rzecz szkoły: jedno działanie – 5 pkt., dwa działania – 10 pkt., trzy działania – 10 pkt., więcej działań – 20,
5. Rozmowa kwalifikacyjna 1 – 20 pkt.

Łączna maksymalna ilość punktów – 100 pkt.

Kolejność na liście rankingowej określa się na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów, przy czym na pierwszym miejscu na liście zapisuje się ucznia o najwyższej liczbie punktów, a następnie w kolejności malejącej liczby punktów, aż do wyczerpania liczby miejsc.
Uczniowie, którzy nie zostali z powodu braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wyników, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją.
Uczniom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 7 dni do Dyrektora szkoły.

W celu dobrego przygotowania uczniów do wyjazdu odbędą się zajęcia pozalekcyjne:
• przygotowanie pedagogiczne (2 grupy),
• przygotowanie językowe (2 grupy),
• przygotowanie kulturowe (2 grupy).
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych będzie dostępny na tablicy informacyjnej w szkole oraz zostanie przekazany indywidualnie każdemu uczestnikowi.

Zajęcia z zakresu kultury Czech będą kontynuowane w trakcie stażu w formie wycieczek np. do Pragi.

§ 4. Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem projektu. Stosowne ogłoszenia dotyczące rekrutacji znajdować się będą na tablicy informacyjnej specjalnie przeznaczonej dla projektu „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”.

Powołanie komisji rekrutacyjnej i zespołu ds. zarządzania i monitoringu – 27.01.2014 r.
1) kampania informacyjna o projekcie – 27.01.2014 r.,
2) ogłoszenie regulaminu rekrutacji – 31.01.2014 r.,
3) przyjmowanie wniosków chętnych uczniów przez komisję – do 4.02.2014 r.,
4) wybór uczestników przez komisję rekrutacyjną:
a) przeliczenie punktów,
b) rozmowa kwalifikacyjna,
c) sporządzenie protokołu,
5) ogłoszenie listy uczestników i listy rezerwowej – 4.02.2014 r.,
6) spotkanie z uczestnikami i rodzicami oraz podpisanie umowy – 5.02.2014 r.,
7) przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne – II, III 2014 r. wg odrębnie opracowanego planu zajęć,
8) spotkanie organizacyjne z uczestnikami i rodzicami przed wyjazdem na praktyki – przedostatni tydzień III 2014 r.,
10) 1 kwietnia 2014 r. wyjazd na staż.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika zajęć

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
1.1. udziału w zajęciach, do których się zakwalifikował,
1.2. uczestnictwa w wyjeździe do Czech na 2-tygodniowy staż,
1.3. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
1.4. otrzymania dokumentu potwierdzającego odbycie stażu w Czechach,
1.5. otrzymania dokumentu Europass Mobility.

2. Każdy uczestnik zajęć pozalekcyjnych zobowiązuje się do:
2.1. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
2.2. uczestnictwa we wszystkich zajęciach,
2.3. uczestnictwa w wyjeździe do Czech na 2-tygodniowy staż,
2.4. wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających,
2.5. pisemnego usprawiedliwiania nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczeń zobowiązany jest do:
3.1. złożenia u koordynatora projektu pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu.

Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:
• na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
• rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
• w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20 % zajęć.

Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje koordynator projektu wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.

§ 6. Zasady monitoringu

Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
Monitoring będzie odbywał się w oparciu o dokumentację projektu, plany pracy do poszczególnych zajęć oraz pozostałą dokumentację pod kątem osiągania założonych rezultatów w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom.

§ 7. Postanowienia końcowe

Każdy z uczestników otrzyma przed wyjazdem na praktyki komplet materiałów informacyjnych, niezbędne adresy, telefony kontaktowe i alarmowe.
W trakcie odbywania stażu uczniowie dokumentują w dzienniczku praktyk realizowane tematy w języku polskim.
Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 31.01.2014 r.

W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie należy do dyrektora szkoły.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Pobyt w Czechach

„Swoje chwalimy, czeskie też znamy.”
Pod takim tytułem realizowany jest w Szkole Ponadgimnazjalnej w Nietążkowie projekt unijny, w ramach którego 5 uczniów technikum rolniczego i 5 uczennic technikum żywienia i gospodarstwa domowego odbyło dwutygodniowy staż w Czechach.
Celem wyjazdu było szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w zakresie gastronomii i rolnictwa.
Partnerem w realizacji projektu i organizatorem stażu jest szkoła – Stredni prumyslova skola a Stredni odborne uciliste Pelhrimov w Czechach.
Uczniowie na staż wyjechali 1 kwietnia 2014 roku, a wrócili 16 kwietnia. Pracowali od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie. Opiekę na nimi sprawowali pani Marie Smrckova (grupa żywieniowa) i pan Milan Kunc (grupa rolnicza) – opiekunowie czescy oraz pani Joanna Kozak (grupa rolnicza), pani Renata Fijałkowska (grupa żywieniowa) i pani Anna Krakowiak (tłumacz) – nauczycielki ze szkoły w Nietążkowie.
Stażyści mieszkali w internacie szkolnym w Kamenice nad Lipou, w pokojach 3 – osobowych z łazienkami. Mogli korzystać z aneksu kuchennego oraz sauny. Wyżywienie oraz możliwość zapoznania się z potrawami czeskimi zapewniła im stołówka funkcjonująca przy internacie.
W czasie zajęć uczennice z klasy żywieniowej praktykowały w pracowni gastronomicznej wraz z uczennicami ze szkoły w Czechach. Podczas pobytu odbyły się zajęcia z kuchni czeskiej, polskiej oraz takie, podczas których uczennice połączyły potrawy obu narodów. Zajęcia odbywały się również w stołówce szkolnej, gdzie uczennice miały okazję zapoznać się z profesjonalnym wyposażeniem zakładu żywienia zbiorowego. Stołówka, w której praktykowały uczennice wydaje trzy posiłki dziennie – śniadania, obiady i kolacje. Najwięcej pracy było przy przygotowywaniu i wydawaniu obiadów, ponieważ kuchnia ta wydaje ok. 400 obiadów dziennie.
Uczniowie z klasy rolniczej praktykowali w warsztatach szkolnych wraz z uczniami czeskimi. Podczas zajęć chłopcy odnawiali ciągnik rolniczy – rozkręcali go, czyścili, wymieniali części, przygotowywali elementy do malowania, malowali i z powrotem składali. Zorganizowano również konkurs na jazdę ciągnikiem rolniczym z przyczepą na czas po wyznaczonym torze. Rozgrywki wygrał Dominik Wojtkowiak, uczeń naszej szkoły.
W nagrodę otrzymał dyplom oraz zestaw śrubokrętów.
Zajęcia odbywały się również w Spółdzielni Rolniczej Kalich, która zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. W dni, w które zajęcia odbywały się w Spółdzielni uczniowie musieli wstać już o godzinie 4 rano, ponieważ dój zaczynał się o godzinie 5. Chłopcy pomagali przy mechanicznym doju krów, zapoznali się z dojem w hali udojowej typu rybia ość ze stanowiskami na 20 krów. Zadawali również paszę cielętom, wyrzucali obornik oraz zajmowali się świeżo wycielonymi zwierzętami.
Uczniowie mieli okazję zwiedzić szkołę i pracownie w Kamenice nad Lipou oraz w Pelhrimov, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania szkolnictwa czeskiego w bloku rolniczym i żywieniowym. Zwiedzili również gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą bydła mlecznego oraz produkcją energii z biopaliw, piekarnię Velisec oraz browar Poutnik.
W dni wolne od pracy stażyści zwiedzili następujące miasta: Kamenice nad Lipou, Pelhrimov, Jindrichuv Hradec oraz Pragę.
Projekt został sfinansowany w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Joanna Kozak

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  
1
Po powrocie

Dnia 30 maja 2014 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”.
Na spotkanie przybyła Pani Sylwia Sałacka Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Kościanie, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.
Pani Joanna Kozak omówiła działania jakie zrealizowano w ramach projektu. Przedstawiono prezentację zdjęć z pobytu w Czechach. Uczniowie podzielili się wrażeniami ze stażu.
Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie uczniom, którzy odbyli staż w Czechach dokumentów Europass-Mobilność oraz certyfikatów.
Dokument Europass-Mobilność stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Jasno i wyraźnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej staż zagraniczny. W dokumencie tym wskazany jest ponadto poziom umiejętności oraz kwalifikacji nabytych przez jego posiadacza. Wydaje go Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej staż.
Zasadniczym celem projektu (stażu) było podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów z terenu powiatu kościańskiego na europejskim i krajowym rynku pracy. W trakcie odbywania praktyk zagranicznych realizowano również cele szczegółowe tj. pogłębianie wiedzy merytorycznej z zakresu rolnictwa i gastronomii, zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem używanym w tych branży na terenie Czech i doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie mieli też szansę na poznanie kultury i obyczajów Czech oraz na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką.
Wręczenia Dokumentów Europass oraz certyfikatów dokonała Pani Dyrektor Arleta Adamczak-Puk wraz z Panią Sylwią Sałacką.
Na zakończenie spotkania uczennice zaprosiły wszystkich na degustacje potraw kuchni czeskiej.

Joanna Kozak

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  
1solidarni-z-ukrainą
e-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia


Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »