Formularz zgłoszeniowy kandydata do szkoły
branżowej II stopnia

08.08.2020 r.
DANE PERSONALNE KANDYDATA
* - pola obowiązkowe (w czerwonej ramce)
Imię:*
Nazwisko:*
Pesel:*
Data urodzenia:*
Miejsce urodzenia:*
Adres zamieszkania
Miejscowość:*
Ulica: 
Nr domu:*
Kod pocztowy:*
Poczta:*
Gmina:*
Powiat:*
Województwo:*
Telefon:*
E-mail:*
 
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do branżowej szkoły II stopnia:
w zawodzie
Ukończyłem branżową szkołę I stopnia w: *
W przypadku jakichkolwiek zmian słuchacz jest zobowiązany do ich uaktualnienia w sekretariacie szkoły.
Dokumenty dodatkowe i załączniki należy złożyć do skrzynki podawczej, do sekretariatu uczniowskiego lub wysłać zaskanowane dokumenty na adres rekrutacja@zspnietazkowo.pl
Po złagodzeniu restrykcji związanych z pandemią należy zgłosić się do sekretariatu uczniowskiego i podpisać dokumenty (kandydat i rodzice).
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, adresowych i telefonicznych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły oraz portalach społecznościowych zarządzanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie oraz higienistkę w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczo – zdrowotnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610).
Jednocześnie uprzedzono mnie o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Klauzula informacyjna dla uczniów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie,
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zspnietazkowo.pl.

 


©  JMNN
87