zamknij

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

 

 

Hasło ogólne

 

 

Zadania szczegółowe

 

 

Formy realizacji

 

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia

 

 

 

 kształcenie sprawności fizycznej

 

- prowadzenie lekcji wychowania fizycznego,

- uczestnictwo młodzieży w zawodach:

1.Zawody rejonowe Mistrzostwa Leszna Drużyn Siedmioosobowych. Leszno 18.09.2010 r.

2. Mistrzostwa Powiatu w LA . Kościan 20.09.2010 r. 3. Mistrzostwa Wielkopolski LZS w LA Poznań 23.09.2010 r.

4. Mistrzostwa Rejonu w LA . 04.10 .2010 r. Leszno

5. Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Racot 15.10.2010 r.

6 Mistrzostwa Wielkopolski w LA SZS . Poznań 12.10.2010 r.

7. Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Racot 04.10.2010 r.

8. Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Racot 22.10.2010 r.

9. Mistrzostwa Wielkopolski w Indywidualnych Biegach na Orientację. Leszno 27.10.2010 r.

10. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym. Nietążkowo 05.11.2010 r.

11. Międzynarodowy Półmaraton Kościański. 06.11.2010 r.

12. Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stołowym. Nietążkowo 08.11.2010 r.

13. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Kobiet. Nietążkowo 09.11.2010 r.

14. Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej Kobiet. Leszno 22.11.2010 r.

15. Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym Kobiet. Jarocin 03.12.2010 r.

16. VII Zimowy Bieg im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. 03.12.2010 r.

17. XVII Bieg Mikołajkowy. Leszno 20.12.2010 r.

18. XXV Bieg Sylwestrowy Leszno 29.12.2010 r.

19. VI Noworoczny Turniej w Halowej Piłce Nożnej. Grodzisk Wlkp. 17.01.2011 r.

20. Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Powstańców Wlkp. Leszno 02-05.2011 r.

Dodatkowo młodzież naszej szkoły brała udział w zajęciach dodatkowych z : piłki siatkowej ,ręcznej nożnej oraz lekkiej atletyki i siłowni.

 

 

nauczanie higieny pracy umysłowej

- przeprowadzanie w klasach pierwszych lekcji wychowawczych dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem,

 

edukacja prozdrowotna

- prowadzenie zajęć dotyczących pomocy w najczęstszych sytuacjach zagrożenia życia,

- prowadzenie zajęć przedmiotowych dotyczących właściwego odżywiania się,

- prowadzenie przez naszych uczniów zajęć dla dzieci z zerówki,  na temat zdrowego żywienia,

- uczestnictwo młodzieży w ćwiczeniach p/poż.

- prowadzenie lekcji wychowawczych z zakresu profilaktyki zaburzeń właściwego odżywiania (anoreksja, bulimia),

- uczestnictwo uczniów klas I za, I tż/ti, I lo oraz I tr/hot.w wykładzie prowadzonym przez pedagoga szkolnego na temat HIV/AIDS. Spotkanie odbyło się 1 grudnia i wsparte zostało projekcją filmu edukacyjnego składającego się z trzech części zatytułowanych „Żyć z HIV”, „L’oveala” oraz „Miało być inaczej”.

- przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat dopalaczy,

 

Kulturalne zachowanie

 

kształtowanie w uczniach dbałości o piękno języka

 

- prowadzenie pogadanek na lekcjach języka polskiego,

- reagowanie na przejawy łamania kultury słowa,

- kontynuacja  realizacji programu „Ortograffiti” skierowanego do  uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu,

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych (działalność biblioteki szkolnej),

-omówienie na lekcjach wychowawczych przyjętych procedur szkolnych,

- przeprowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących eliminacji wulgaryzmów,

 

 

 

kształtowanie i utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania

 

- zapoznanie uczniów z ceremoniałem szkoły oraz utrwalenie umiejętności śpiewu hymnu państwowego i szkolnego

- prowadzenie pogadanek dotyczących zasad savoir- vivre,

- wymaganie stroju galowego i właściwego zachowania na uroczystościach szkolnych,

- udział w koncertach edukacyjnych:

a) koncert bandurzystek z Litwy ( 15 listopada),

b) koncert jazzowy ( 6 grudnia ),

-          przedstawienie uczniom zasad kulturalnego zachowania podczas przerw lekcyjnych,

 

 

 

kształtowanie umiejętności społecznych sprzyjających budowaniu nawyków kulturalnego zachowania

 

- nauczanie zasad właściwej komunikacji, kształcenie zachowań asertywnych, radzenie sobie z własnymi emocjami,

- przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat okazywania pomocy i szacunku innym, zwłaszcza chorym, starszym dzieciom,

- przeprowadzenie w klasach pierwszych zajęć integracyjnych,

 

 

Poradnictwo zawodowe

 

 

- udostępnienie informatorów dla maturzystów ,

- szerzenie informacji dotyczących zasad rekrutacji oraz terminów drzwi otwartych w różnych typach szkół (gabloty, spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych),

- doradztwo pedagoga podczas lekcji wychowawczych,

- udział uczniów w w spotkaniach  z przedstawicielami WKU,

- przyswajanie uczniom umiejętności sporządzania pism związanych z ubieganiem się o pracę (CV, list motywacyjny) oraz umiejętności prowadzenia autoprezentacji,

 

 

Rozwijanie postaw ekologicznych

 

kształtowanie w uczniach poszanowania dla przyrody i odpowiedzialności za nią

 

- współpraca z Ligą Ochrony Przyrody, kołem łowieckim „Ryś” oraz nadleśnictwem Kościan,

-działalność uczniów w ramach koła ekologicznego,

- z okazji święta drzewa członkowie koła ekologicznego oprócz nowych nasadzeń zabezpieczyli także cenne egzemplarze przyszkolnego starodrzewu przygotowując je do nadchodzącej zimy.

- udział naszej młodzieży w akcji „Uwolnijmy psy z łańcuchów”(17 grudnia, p. M. Depczyńska, p. D. Boczek;kl.I lo i II tak i II ti),

 

 

 

rozwijanie wśród  uczniów ekologicznych nawyków

 

 

- zbieranie baterii,

- kształtowanie w uczniach nawyku dbałości o czystość korytarzy, klas i obiektów przyszkolnych,

 

Prawa człowieka

 

szerzenie wiedzy dotyczącej praw człowieka

- lekcje wychowawcze prezentujące prawa człowieka,

- wplatanie treści dotyczących praw człowieka w proces kształcenia,

 

 

 

przestrzeganie praw człowieka na terenie szkoły

 

- monitoring zachowania uczniów za pomocą systemu kamer CCTV

 

 

 

Rozwijanie postawy tolerancji

 

kształtowanie postawy akceptacji i pomocy osobom słabszym, chorym, niepełnospraw

nym

 

- działalność uczniów i nauczycieli w stowarzyszeniu „Światło nadziei”,

- działalność uczniów a akcji WOŚP,

- zajęcia w ramach programu „ Wartości życia”,

- niesienie pomocy przez mieszkańców internatu osobom potrzebującym,

- kontakty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi,

- pomoc koleżeńska dla uczniów przewlekle chorych lub po wypadkach losowych,

-upowszechnienie informacji na temat chorób przewlekłych,

-uświadomienie uczniom barier, które napotykają ludzie chorzy i niepełnosprawni w życiu codziennym,

-udział w akcji „Szlachetna Paczka”,

-aktywne obchody Dnia Osoby Niepełnosprawnej w naszej szkole (6 grudnia )

 

 

 

uświadamianie uczniom zjawiska wielokulturowości w dobie XXI wieku

 

- włączanie treści związanych z wielokulturowością do zajęć przedmiotowych ,

- szerzenie informacji o UE,

 

 

kształtowanie postawy tolerancji  wobec różnic indywidualnych

 

 

- prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących rozwijania w uczniach poszanowania i akceptacji wobec różnic indywidualnych,

 

Rozwijanie w uczniach patriotyzmu narodowego i lokalnego

 

aktywne uczestnictwo uczniów w obchodach rocznicowych

 

- przygotowanie obchodów rocznicowych zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez:

a)      obchody rocznicy II wojny światowej (udział młodzieży w spektaklu reżyserowanym przez Janusza Dodota, opartym na listach Mariana Koszewskiego),

b)      obchody Dnia Patrona ( akademia),

c)      obchody rocznicy Święta Niepodległości (akademia),

d)     obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego (wystawa),

 

 

 

opieka nad miejscami pamięci narodowej

 

- opieka nad tablicą pamiątkową ofiar II wojny światowej na Placu Rozstrzelanych w Śmiglu,

- udział uczniów naszej szkoły w „Happenig-kweście” na przeprowadzenie renowacji płyty, tablicy nagrobnej włościanki przełożonej Szkoły Włościanek w Nietążkowie – Olgi Hoffman..

 

 

 

 

- organizacja Wigilii Klasowych,

- uczestnictwo uczniów w spektaklu przygotowanym przez naszą młodzież pod opieką ks. Tomasza Nowaka pt. „Betlejem w Polsce”,

- wplatanie w treści przedmiotowe informacji dotyczących obowiązków obywatela wobec ojczyzny,

- uczestnictwo naszej młodzieży w projekcji filmu pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”,

- udział czterech uczniów liceum w roli aktorów 

w spektaklu pt. „Popiełuszko”,

 

 

 

stwarzanie okazji do uczenia  się procedur demokratycznych i wpajanie poszanowania dla ich wyników

 

- uczestniczenie uczniów w wyborach do Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego ,

 

 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

uczestnictwo uczniów w imprezach rozwijających zainteresowania

 

 

 

- organizacja szkolnego „Hubertusa”,

- uczestnictwo naszej młodzieży i dzieci z ościennych gimnazjów w warsztatach historycznych poświęconych broni czarnoprochowej pt. „ Historia wojny secesyjnej w USA”(14 grudnia p. P. Depczynski, p. M. Depczyńska, p. D. Boczek, p. W. Konieczny),

- udział naszych uczniów w IX Ogólnopolskim Pokazie Regionalnych Stołów Wigilijnych organizowanym przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii ( 9-12 grudnia; p. R. Fijałkowska, p. J. Pietrzyk, P. Mauler, K. Widomski),

- udział młodzieży w wieczorku poetyckim z p. Jerzym Sylwianem (4 października ),

- uczestnictwo grupy młodzieży naszej szkoły w cyklu wykładów i warsztatów Instytutu Historii UAM w Poznaniu zorganizowanych przez Instytut Historii UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego (21 i 23 września)

 

 

 

uczestnictwo uczniów w kołach zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych

 

-  uczestnictwo młodzieży naszej szkoły

w następujących kołach i innych zajęciach pozalekcyjnych:

- koło młodego rolnika (12%)

-          koło młodego żywieniowca (12%),

-          koło języka angielskiego (9%),

-          koło młodego gastronoma (12%),

-          koło ekologiczne (3%),

-          koło teatralne (6%),

-          koło informatyczne (6%),

-          młody konsument na rynku (7%),

-          zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego (2%),

-          praca z uczniem zdolnym – język angielski (4%),

-          zajęcia edukacyjne z matematyki (8%),

-          zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne (9%),

-          zajęcia rozwijające umiejętności uczniów z języka polskiego (6%),

-          zajęcia rozwijające umiejętności ucznia (rolnik) (4%),

-          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – ekonomia (4%),

-          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – chemia (6%),

-          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – fizyka (7%),

-          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – język polski (7%),

-          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – język angielski (10%),

-          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – matematyka (4%),

-          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – geografia (5%),

-          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ekonomią (8%),

-          zajęcia z literatury (10%),

-          zajęcia dodatkowe z historii (4%),

-          zajęcia pozalekcyjne z rachunkowości (9%),

-          dodatkowe zajęcia z biologii (6%),

-          zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (4%),

-          zajęcia z programem „Ortograffiti” (8%),

-          piłka siatkowa (4%),

-          atletyka terenowa (4%),

-          lekka atletyka (5%),

-          zajęcia ogólnorozwojowe z przyrządami i przyborami (3%)

-          piłka siatkowa (5%)

 

 

 

uczestnictwo uczniów w  olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach

 

- udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg ”(10 osób),

- uczestnictwo młodzieży w Teście Historia Plus (10 osób),

- udział 13 osób w Teście Biologia Plus,

- udział uczniów w konkursie „Rekiny Przedsiębiorczości” – Szkolna Internetowa Giełda (31 osób),

- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczej-blok:

a)      technik żywienia i gospodarstwa domowego;  

zwycięzca – Tomasz Napieralski,

b)      produkcja roślinna; zwycięzca – Przemysław

Mikołajczak,

c)      produkcja zwierzęca; zwycięzca – Kamil Czajka,

d)     mechanizacja; zwycięzca – Mateusz Baranowski,

e)      architektura krajobrazu ; zwyciężczyni –Sylwia Grycz i Daria Giemza,

- uczestnictwo 18 uczniów w Olimpiadzie Geograficznej,

- uczestnictwo 32 uczniów w Konkursie Salamandra „Zwierzęta lasu” (zwyciężczyni – Patrycja Woś),

- „Olimpiada z Przedsiębiorczości” – 17 uczestników,

- „ Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości” – 77 uczestników,

- uczestnictwo naszych uczniów w konkursie „Rekiny Przedsiębiorczości” (44 osoby),

- udział 24 uczniów w Olimpiadzie Geograficznej Misyjna Znajomość Afryki,

- udział uczniów naszej szkoły w konkursie SUPERMATEMATYK (11 grudnia),

- Sroczyński Paweł z II klasy Technikum Rolniczego z ojcem Kazimierzem zajęli I miejsce w Finale konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym”24 listopada 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

- pierwsze miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych które odbyły się 22.10 2010 r. w Racocie,

- czwarta lokata sztafety żeńskiej 4x400 m oraz w pchnięciu kulą chłopców w Mistrzostwach Wielkopolski w Lekkiej Atletyce, 12 października 2010 r. w Poznaniu

- czwarte miejsce drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Wielkopolski w Tenisie Stołowym, zawody odbyły się 03.12.2010 r. w Jarocinie,

- drużyna szczypiornistek pod opieką p. Grzesiaka wygrała Mistrzostwa Powiatu i zajęła trzecie miejsce w finale zawodów rejonowych, które odbyły się 22.11.2010 r. w Lesznie,

- w biegach na orientację Katarzyna Płuciniczak w Mistrzostwach Wielkopolski zajęła w gronie 120 zawodniczek ósmą lokatę, 22.10.2010 r.

 

 

uczestnictwo uczniów w wycieczkach szkolnych

 

 

 

 

- wycieczka do zakładu produkcyjnego w Poznaniu (4.09),

-udział młodzieży z klas żywieniowych w targach

- POLAGRA-FOOD i POLAGRA-TECH odbywających się we wrześniu w Poznaniu (6.09),

- zapoznanie uczniów z ofertą szkół wyższych w Poznaniu (9.09),

- wystawa rolnicza – Bednary k. Poznania (9.09),

-wycieczka edukacyjna do wojsk pancernych (9.09),

-uczestnictwo uczniów w wycieczce do Zakładu Karnego w Rawiczu, zamku w Rydzynie i zgłębianie wiedzy o historii Regionu (28.09.2010 r.),

- uczestnictwo uczniów klasy III te/th  wraz z paniami Danutą Boczek i Elizą Nadobną w wycieczce: Śmiełów – Nosków – Święta Góra (7 października 2010 r.),

- udział uczniów w wycieczce dydaktycznej do Rogalina (12.10.2010 r.)

- wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

(pomoc w pracach porządkowych) (27.09),

- wyjazd na spektakl teatralny do Leszna (26.10),

- oglądanie ekspozycji maszyn rolniczych w Kościanie (27.10),

-zwiedzanie fermy bydła w Wonieściu (28.10),

- wyjście na seans filmowy do Śmigla (29.10),

- wyjście na spektakl z okazji Święta Niepodległości (8.11),

-wycieczka do szkółki leśnej w Kościanie (10.11),

- wyjazd do kina do Poznania (30.11),